TERMS & CONDITIONS

Definities:

De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenis:

Algemene
Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op de Overeenkomst.

Bezoeker:
De natuurlijke- of rechtspersoon die via Formitable (al dan niet voor meerdere personen) een reservering voor een tafel heeft geplaatst voor het Restaurant. 

Formitable:
Reserveringsplatform (www.formitable.nl), via welk platform de Overeenkomst tot stand komt. 

Locatie:
De locatie waar het Restaurant (tijdelijk) wordt geëxploiteerd.

Mollie:
Betalingsplatform www.mollie.com, via welk platform de betalingen in verband met de reservering / aanbetaling plaatsvinden.

Organisator:
The Greanery B.V., organisator en exploitant van het Restaurant, gevestigd te Amsterdam aan het adres Klönneplein (1014 ZG).

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator, waarbij Organisator de Bezoeker toegang verleent tot het Restaurant en tot levering van de overeengekomen (horeca) goederen/diensten.

Restaurant:
Pop-up restaurant, The Greanery

Website:
De website van The Greanery, met de url www.thegreanery.com

Widget:
De reserveringswidget van Formitable.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties door Organisator, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de Bezoeker geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze algemene voorwaarden.

1.2 In gevallen waarin deze voorwaarden en/of de Overeenkomst niet voorzien, is van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme Voorwaarden Horeca zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage.

1.3 Door via Formitable een reservering te plaatsen voor een tafel, aanvaardt de Bezoeker de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.4 Organisator behoudt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden uit te voeren, voor zover de Bezoeker hierdoor niet te kwader trouw wordt benadeeld. Bedoelde wijzigingen worden bekend gemaakt via de Website of overige communicatiemiddelen van de Organisator. 

1.5 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan. 

1.6 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn tevens de algemene voorwaarden van Formitable en Mollie van toepassing op de Overeenkomst. Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Organisator, Formitable en/of Mollie, prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties, prijslijsten en alle overige informatie over beschikbaarheid welke door Organisator aan de Bezoeker worden verstrekt, worden te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor de Organisator.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker succesvol het gehele reserveringsproces via de Widget heeft doorlopen en de in de Widget omschreven aanbetaling voor de reservering heeft voldaan. In de Widget staat altijd duidelijk vermeld onder welke voorwaarden een (aan)betaling wordt gedaan, of annulering en restitutie mogelijk is en tot wanneer. Mocht er terugbetaling moeten plaatsvinden, dan zal de Organisator het betreffende bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen via de door Bezoeker gebruikte betaalmethode.

2.3 De Bezoeker dient voordat hij de reservering bevestigt, de reservering goed te controleren. Nadat de Bezoeker de verschuldigde aanbetaling heeft afgerekend en de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Formitable de Bezoeker onverwijld een bevestiging via de e-mail met daarin de bevestiging en ontvangt de Bezoeker een reserveringsnummer. Het is niet toegestaan het reserveringsnummer te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven.

2.4 De Bezoeker zal de voor het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering daarvan benodigde gegevens verstrekken. De Bezoeker dient bij het reserveren altijd het juiste (e-mail)adres te verstrekken. Indien de Bezoeker in deze informatieplicht tekortschiet, komen de eventuele daaruit voortvloeiende negatieve (financiële) gevolgen voor rekening van de Bezoeker, zonder dat de Bezoeker aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie door Formitable of de Organisator.

2.5 Als de Bezoeker een reservering plaatst dan is deze geldig voor het aantal personen, de datum en het tijdstip waarvoor de reservering is geplaatst. Als de reservering betrekking heeft op een bepaald arrangement, dan is de omschrijving daarvan opgenomen in de Widget. De Organisator kan voorafgaand contact opnemen met de Bezoeker om te verifiëren of de reservering doorgaat.

2.6 Reserveringen zijn in beginsel definitief. Wijziging of annulering van een reservering is mogelijk zodra dit in de Widget staat vermeld of indien de Organisator deze mogelijkheid alsnog aanbiedt.

2.7 De Organisator behoudt zich het recht voor om een geplaatste reservering te weigeren indien zij daartoe gegronde redenen heeft. In dat geval zal de Bezoeker hiervan tijdig op de hoogte gebracht worden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen zullen dan zo snel mogelijk worden terugbetaald.

2.8 Gelet op het feit dat de Overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en de nakoming op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode geschiedt, is het herroepingsrecht (volgens richtlijn 2011/83/EU) op de Overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 3: (Aan) betaling / No Show

3.1 De door de Bezoeker betaalde aanbetaling zal worden verrekend met het door de Bezoeker verschuldigde totaalbedrag vanwege de door Organisator geleverde (horeca) producten/diensten.

3.2 Het is van belang dat alle personen namens wie de Bezoeker een reservering heeft geplaatst op het gereserveerde tijdstip verschijnen. Indien niet alle personen binnen dertig minuten vanaf het gereserveerde tijdstip aanwezig zijn, mag Organisator besluiten de reservering alsnog te annuleren zonder tot enige vorm van restitutie aan Bezoeker verplicht te zijn. 

3.3 De Organisator doet er alles aan om de gereserveerde tafel op het gereserveerde tijdstip voor de Bezoeker beschikbaar te hebben, echter het kan het voorkomen dat er sprake is van uitloop en dat de Bezoeker bijgevolg even moet wachten. Dit geeft de Bezoeker geen recht op restitutie c.q. compensatie. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 De Bezoeker dient eventuele klachten of vermeende aanspraken met betrekking tot de Overeenkomst te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, kenbaar te maken aan de Organisator door een e-mail te sturen aan het volgende e-mail adres: hello@thegreanery.com

4.2 Het indienen van de klachten ontslaat de Bezoeker niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de Organisator.

4.3 De werking van de Website en/of de Widget dan wel het betalingsplatform van Mollie kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Organisator, Formitable noch Mollie zijn aansprakelijk voor schade bij tijdelijke onbeschikbaarheid van hun respectievelijke websites/platforms.. 

4.4 Het betreden van de Locatie geschiedt geheel op eigen risico. Organisator kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade vanwege het betreden van aanwezig zijn in de Locatie. 

4.5 Indien en voor zover de Organisator dan op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de Overeenkomst. 

Artikel 5: Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Organisator in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of te beëindigen, zulks zonder dat de Organisator gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Organisator kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

5.3 Indien en voor zover de Organisator vanwege aan de Covid-19 pandemie gerelateerde omstandigheden (bijvoorbeeld vanwege aangepaste/aangescherpte gezondheidsmaatregelen) genoodzaakt is een reservering c.q. de Overeenkomst te annuleren en/of te beëindigen, wordt dit uitdrukkelijk beschouwd als een overmachtsituatie. De Organisator zal alsdan de door de Bezoeker verrichte aanbetaling minus Euro €5,50 aan administratiekosten zo spoedig mogelijk terugbetalen via de door Bezoeker gebruikte betaalmethode. De Organisator zal nimmer aansprakelijk zijn voor vergoeding van verdere door de Bezoeker in verband met de annulering geleden schade en/of kosten. 

Artikel 6: Gegevensbescherming

6.1 De Bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat de Organisator c.q. de houder van de Locatie vanwege de Covid-19 pandemie verplicht zijn een gezondheidscontrole uit te voeren alsmede verplicht zijn alle Bezoekers zich te laten registreren. In verband met deze registratie zullen de volgende gegevens van de Bezoeker en zijn gezelschap worden vastgelegd: voornaam, achternaam, telefoonnummer, datum en emailadres. De Bezoeker is verplicht hier medewerking aan te verlenen, bij gebreke waarvan de Organisator c.q. de houder van de Locatie de Bezoeker toegang tot het Restaurant c.q. de Locatie kan weigeren. Indien en voor zover de Bezoeker op grond van het in dit artikellid bepaalde de toegang tot het Restaurant c.q. de Locatie wordt geweigerd, bestaat geen recht op compensatie c.q. terugbetaling van reeds door de Bezoeker betaalde aanbetalingen. 

6.2 Vanwege het verrichten van een reservering via de Widget, het bezoeken van de Website, de noodzakelijke gezondheidscontrole-/-registratie in verband met de Covid-19 pandemie en het sluiten van de Overeenkomst kunnen er (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze (persoons)gegevens worden door de Organisator, Formitable en Mollie overeenkomstig het privacybeleid van bedoelde organisaties opgeslagen en verwerkt. Het privacybeleid van bedoelde partijen is op de respectievelijke websites van deze partijen te raadplegen. 

6.3 De Organisator gaat zorgvuldig om met de verkregen (persoons)gegevens en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Artikel 7: Diversen

7.1 Het is niet toegestaan om foto-, film- of andere opnameapparatuur (met uitzondering van een mobiele telefoon), (alcoholhoudende)dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk geacht voorwerp mee te nemen naar de Locatie.

7.2 De Bezoeker dient zich te allen tijde te houden aan de door de Organisator en houder van de Locatie opgestelde geldende gedrags-/huisregels met betrekking tot het Restaurant. 

7.3 De Bezoeker verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat de Organisator en de houder van de Locatie beeld- en geluidsopnamen kunnen (doen) maken voor de promotie van de Organisator en/of van de houder van de Locatie.  

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.